Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen leden. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter en secretaris. De samenstelling van het bestuur vormt een getrouwe weerspiegeling van de leden van de Vereniging.

Het bestuur wordt deels uit de leden door Gebruikers van de TTP(‘s) benoemd; deels uit leden van andere organen van de Vereniging, waaronder de Monitoring Body en de Commissie Vaktechniek.

Alle leden van het bestuur hebben voldoende affiniteit van gegevensbescherming en compliance. Tenminste een lid van het bestuur is deskundige op het gebied van gegevensbescherming. Tenminste twee leden zijn deskundigen op het gebied van IT en accountability.

In geval het Bedrijf waarvan een lid van het bestuur medewerker is, niet langer Gebruiker is van een TTP, eindigt het lidmaatschap van het bestuur van rechtswege.

Taken en bevoegdheden

Het bestuur vertegenwoordigt onder meer de leden in de contacten met toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het bestuur stelt procedures vast voor de wijze waarop leden van de Vereniging inbreng leveren bij de totstandkoming en het onderhoud van de TTP Gedragscode AVG. Daarbij neemt zij in ogenschouw de frequentie en de wijze waarop. Voordat voorgestelde wijzigingen worden doorgeleid naar het bestuur, krijgt eerst de Monitoring Body gelegenheid om vakinhoudelijk te reageren op voorgestelde wijzigingen. De Monitoring Body kan de voorgestelde wijzigingen accepteren, van commentaar voorzien en terugsturen naar het bestuur danwel de voorgestelde wijzigingen ontraden. Indien de Monitoring Body een voorgestelde wijziging ontraadt, wordt deze niet doorgeleid naar het bestuur, cq niet voorgelegd aan een toezichthoudende autoriteit.